Isabel Claessens, Notaris te Antwerpen

 

Isabel Claessens

Notaris te Antwerpen

43

Kan men een huwelijkscontract maken of wijzigen tijdens het huwelijk?

De echtgenoten kunnen, indien zij dit wensen, tijdens hun huwelijk hun stelsel wijzigen. Ook als men nog geen huwelijkscontract heeft, kan men door een nieuw contract afwijken van het wettelijk stelsel. Enkel een of meer notariële akten zijn vereist; er is geen tussenkomst van de Rechtbank voorzien.

1. Wijziging zonder boedelbeschrijving

De echtgenoten wensen gehuwd te blijven onder hetzelfde stelsel, maar wensen een beding toe te voegen waardoor de langstlevende bijvoorbeeld meer bekomt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, eventueel via een keuzebeding.

2. Wijziging met boedelbeschrijving: wanneer is een inventaris nodig?

  • Wanneer een van de echtgenoten daarom verzoekt, dient vóór de wijzigingsakte een notariële inventaris te worden opgemaakt.
  • Wanneer men een totaal ander huwelijksvermogensstelsel wenst, bijvoorbeeld overgaan van scheiding van goederen naar het wettelijk stelsel of omgekeerd, is ook een inventaris noodzakelijk.

Welke publiciteitsmaatregelen zijn voorzien?
U hoeft zich over de navolgende formaliteiten geen zorgen te maken: de notaris zorgt hiervoor binnen de maand na de akte.
Vooreerst bezorgt hij een uittreksel van de wijzigingsakte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het huwelijk, en desgevallend aan de notaris die het vorig huwelijkscontract heeft opgemaakt.
Voor de meeste wijzigingen wordt het uittreksel binnen dezelfde termijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.